Ieškomi Vambutų giminės atstovai.

Apie šiuos asmenis kai kas žinoma, bet jie nesurišti su bendra schema. Duomenys gauti iš įvairių šaltinių.
 1. 1723 m. -   Plungės RKB gimimų įr. knygos 180 puslapyje II-ras įrašas skelbia, kad Kristupas Reryks ir Magdalena Lukaitė gyveno Wembutiškėje. Parašė Adelė Domarkienė
   
 2. 1732-02-24 Plungės RKB, 1732.02.24, www.epaveldas.lt Plungės RKB gimimo metrikų knyga. - 1724--1741 m. psl.5, - Šaltinis Michaelio Vambuto ir Konstancijos Stanevičiūtės šeimoje pakrikštyta duktė Eleonora Bukontiškes kaime. Kūmai: Juozapas Wambutas iš Viešvėnų ir Joana Stanevičiūtė iš Noriškių k. Įrašas Plunges RKB 1724-1741 m. gimimo metrikų knyga psl. 52 LVIA F.1827 Ap.1 B.6 (Apskaitos vienetas) = Parašė Adelė Domarkienė
   
 3. 1734-03-24 Michaelio Vambuto (Wambut) ir Konstancijos Stanevičiūtes šeimoje gimė duktė Joana-Katerina Bukontiškės kaime. Kūmai Andriejus Dubickis ir Joana Stanevičiutė. Šaltinis Įrašas Plunges RKB 1724-1741 m. gimimo metrikų knyga psl. 52. LVIA F.1827 Ap.1 B.6 (Apskaitos vienetas) - Parašė Adelė Domarkienė
   
 4. 1787 m. Agata Vambutaitė Pagal A. Boniecki "Herbaz Polski" wydanie nowe, elektroniczne

  Agata Vambutaitė, Jono duktė (?), kuri ištekėjusi už Juozo Danilevičiaus, Jokūbo sūnaus, 1740 m. kartu su vyru gavo dovanų dvarus Bugienie, Dronsucie ir Kondracie, o 1787 m. dovanojo juos savo sūnui Pranui (Franciczkowi - Telšių paviete)

 5. 1752-08-04 Plungės RKB gimimų įrašų knygoje 1752-08-04, psl. 82 Michailo Vambuto ir Konstancijos Stanevičiutės šeimoje gimė sūnus Domininkas Bukontiškės km. Bukontiškė, kur gimė Julija Žemaitė. Šaltinis Plungės RKB gimimo metrikų knyga. - 1741--1753 m., psl 82 . LVIA F.1827 Ap.1 B 7 (Apskaitos vienetas) - Parašė Adelė Domarkienė

 6. Вамбут Иосиф (1815--,1864) участник Польск.восстания. Находился под надзором в Казанской губернии c 24 мая 1864 г. Проживал в Царевококшайске. Получает пособие 6 руб. в месяц. Семья в Ковенской губернии Шавельском уезде местечке Гирловке. Жена - Богумила Станиславовна. Выбыл по предписанию от 28 сентября 1867 г. Выехал из Казани в [Павлов В.А. Польск.полит.ссылка в Казанск.губ-нии в 2-пол.XIXв.] - Šaltinis. Schemoje (1)

   
 7. 1834 m. Tadas ir Elena Vambutaitė pardavė Kontrimų Birikių valdose žemę Petkevičių Karolinai Daukantaitei Plesnevičienei "Dėl Kontrimų valdų Telšių paviete įvadas", 1834 m. ( negalėjau perskaityti rankraščio MA CBRS F-37 A-10121).
   
 8. 1841-02-14 Varnių RKB pakrikštyta Joana, tėvai bajorai Vincentas ir Marijona Vambutai, krikštatėvis bajoras Monstowicz, LVIA F.669, Ap. 1, B. 964, L.1081, rado Vilius B.
   
 9. 1842-01-28 Telšių RKB pakrikštytas Valentas, tėvai bajorai Vincentas ir Marijona Vambutai, krikštatėvis bajoras Dambrowski Victor, LVIAF.669, Ap. 1, B. 940, L.425, rado Vilius B.
   
 10. 1845 m.  1845 m. dvaro šeimininku tapo Jozefas Vembutas. Kiaukų dvaro rezidencija buvo valdoma bajorų Jankovskių ir Vembutų giminių. (šaltinis)
   
 11. 1847-01-08 Elena Vambutaitė (1829-1905), 1847-01-08 ištekėjo už Ignoto Antano (1825-11-25-1904), s. Ignoto Abdono (1791-07-31-?) ir Uršulės Talutytės (1825-11-25-1904). Kas buvo jos tėvai? Pagal tai žinočiau, ar ji iš mano giminės. Paimta iš Nutautų giminės medžio.
   
 12. 1859 m. vasario 16 d. Raudėnų bažn. Al…(kunigas Petras Šegnekovskij), paskelbta buvo sausio 25 ir vasario 2 d., bajoras Fortūnatas Vambutas 30 m, nevedęs ir Agnieška (pagal tėvą Linkovnaitė, pagal pirmą vyrą ?? ), 30 m. iš Potyrelės k. (Potvereny). Mano Fortūnatas (42) gimęs 1918 m.Liudininkai:
  1. bajorai xxxija ir Rozalija Astrauskaitė Vambutai
  2. Izidorius ir Elžbieta Narkevičiūtė Linkovskiai ?
  3. Amelija ir Leonas Pacevičiai
  4. Liudvikas Milevskis
  5. xxxija Kryževičius
   
 13. 1865 m. lapkričio 16 d. Raudėnų bažnyčioje (kunigas Jurijus Zaleskis), tris kartus paskelbus užsakus (lapkričio 17 ir 14), Petras Vambutas (buvo vedęs), 37 m. (g. 1828 m.) iš Patyrelės dvaro vedė panelę Vincentą Zaleskaitę, 28 m. iš Raudėnų. (Pilnoje 2017 m. schemoje (2) pažymėtas).

  Liūdijo: 1. Feliksas ir Agota Kazlauskaitė Vambutai.   2. Juzefa ir Uršulė Kryžanauskaitė Zaleskiai 3. Nagurskis Vladislovas ir Dominika Kryžanovska 4. Kostas Lukavičius ir kt.
   
 14. 1883 m. vasario 12 d. Raudėnų k. nuo senatvės mirė bajorė našlė Agnieška Linkovaitė Vambutienė (Šiaulių apskr.), 76 m.
   
 15. 1883 m. gegužės 19 d. 1883 m. liepos 16 d. Luokės bažnyčioje kunigas Felicijonas Pacevičius pakrikštijo Eugeniją, krikštatėviai Tomas ir Felicija Butkevičiūtė Vambutai. Eugenija gime 1883 m. gegužės 19 d. Luokės mst. Liūdininkai bajorai Ignas Kunigėlis ir Liudvika Vaitkevičienė, Teodoro d.
   
 16. 1891 m. lapkričio 26 d. Adomas Vambutas, 33 m. (tėvai Hiliarijus Vambutas ir Prudencija Vasiliauskaitė) vedė Valeriją Citavičiūtę 28m. Telšių valsčiuje (LVIA F.1480, Ap.1, B.7, L.191). Mano schemoje tokio Adomo nėra. Hiliarijus galėtų būti Ilarijonas (48), gimęs 1818 m. Valerija Citavičiūtė Vambutienė mirė 1922 m. liepos 24 d., liko sūnus Steponas (Telšių parapija) (LVIA F.669 Ap.16, B.219 L.170)
   
 17. Šie Vambutai palaidoti Telšių kapinėse viename kape:Steponas 1904-1953 Kazimiera 1908-1977 Vaclovas 1936-1991. Kas jų tėvai? Tai matyt ne mano šakos (Antano) palikuonys. Gal Aleksandro ?
 18. 1860 m. Kauno m. metrikoje nr.25 ĮRAŠYTA: Adam Epidelius WAMBUT gimė 1855-12-24. Tevas: Julijonas, gubernijos sekretorius, Mama: Teodora GŽEGOŽEVSKA. Krikštatėviai Bogucki ir Emilija Keller.

Klausimai:

 1. Gal tai ta pati Elena Vambutaitė, nurodyta 1-me ir 3-me punktuose?

 2. Kas buvo Tadas, gal jos brolis Tadas matininkas (nr. 22)? ~1770 - Birikių ar Biniškių tėvūnas.

Daugiau radinių